טוען...

החיים בדיור מוגן

חוק הדיור המוגן

חוק הדיור המוגן, שנחקק ב-2012, נועד לשמור על זכויות דיירי הדיור המוגן. הוא מסדיר בחקיקה את פעילותם של בתי הדיור המוגן ומנחיל קודי התנהלות ברורים בין בתי הדיור המוגן לדייריהם. החוק מגדיר את זכויות הדיירים, את התנאים לקבלת רישיון מפעיל ואת דרכי הפיקוח על בתי הדיור המוגן. אנו באחוזות רובינשטיין מקפידים לעמוד בחוק הדיור המוגן, על מנת שדייריהן יזכו תמיד לכל הזכויות המגיעות להן
תאריך:29.08.21

חוק הדיור המוגן הוא פרי מאמצה של עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל. העמותה הוקמה בשנת 2000 במטרה להגן על זכויותיהם של דיירי הדיור המוגן ולספק להם ולבני משפחותיהם מידע כללי ומשפטי. את העמותה ייסד מר שלמה כוכבי, דייר באחוזת ראשונים מרשת אחוזות רובינשטיין. במהלך השנים שימשה העמותה כתובת לאלפי גמלאים ואזרחים ותיקים שביקשו להבטיח את זכותם למגורים הולמים עם מלוא השירותים שהובטחו להם בחוזים, לצד קבלת יחס מקצועי והוגן.

בשנת 2004 העניק משרד המשפטים לעמותה מעמד של "ארגון צרכנים" של דיירי הדיור המוגן . מעמד זה מאפשר לעמותה להגיש תביעות לבתי המשפט בכל הנוגע לזכויותיהם של הדיירים. מאז כניסת חוק הדיור המוגן לתוקפו מקיימת העמותה, יחד עם ועדי הדיירים בבתי הדיור המוגן, מעקב אחר יישום החוק בבתי הדיור המוגן השונים, ואף מנהלת הליכים משפטיים במקרים שבהם החוק אינו מיושם כהלכה.

העמותה מדריכה את ועדי הדיירים בבתי הדיור המוגן ומסייעת להם בפתרון בעיות משפטיות וחשבונאיות בנושאים הקשורים לדיירים. העמותה מנהלת גם מאבקים ציבוריים בנושאים של זכויות הדיירים בדיור המוגן בישראל.

בעמותה חברים כיום כ-8,500 דיירים המתגוררים ב-42 בתי דיור מוגן מוכרים ברחבי ישראל וכל פעולותיה ממומנות על ידי דמי חבר חודשיים של הדיירים החברים בה.

לאה שץ-סופר, דיירת אחוזת צהלה מרשת אחוזות רובינשטיין, מכהנת היום כיו"ר הנהלת העמותה. בעבר היא הייתה יו"ר ועד הדיירים באחוזת צהלה. אברהם רוזנשטרייך, דייר אחוזת צהלה, אף הוא, מכהן כמ"מ יו"ר הנהלת העמותה. בעבר הוא היה יו"ר ועדת הביקורת של עמותת דיירי הדיור המוגן בתל אביב. פלי רוזנבלט מאחוזת צהלה מכהנת כגזברית העמותה.

עיקרי החוק דיור מוגן בישראל

רישיון בית הדיור המוגן

כל מפעיל בית דיור מוגן מחויב בקבלת רישיון להפעלתו. בכל בית דיור מוגן מתבצע תהליך של פיקוח ובקרה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

סל השירותים לדייר

החוק מפרט שירותים שעל הבית לספק לדייר במסגרת דמי האחזקה. בין השירותים האלה כלולים שירותי אחזקה, שירותי ניקיון (למעט לדירות), מתן שירותי בריאות בידי אחות, שירותי עזרה ראשונה ועוד.
דיירים קיימים ימשיכו לקבל את רמת השירותים כפי שהובטחה להם בהסכם שחתמו עם בית הדיור המוגן.

כללים לגביית תשלומים נוספים

שירותים שבית הדיור המוגן התחייב להם במסגרת דמי האחזקה – לא תחול כל עלות נוספת.
על שירותים נוספים שהבית מאפשר במסגרת ההסכם, למרות שלא חובה להעניק אותם, רשאי המפעיל לגבות עלות נוספת.
בכל מקרה – גביית תשלומים מדייר תהיה רק על פי מה שסוכם או יסוכם עמו.

דמי אחזקה

תעריף דמי האחזקה יעלה בהתאם לשיעור עליית המדד.
אם הוצאות תפעול הבית יהיו גבוהות משיעור עליית המדד, החוק מאפשר להעלות את דמי האחזקה יותר משיעור עליית המדד, אך לא יותר מהשיעור שבהסכם ההתקשרות.

בטוחות כספי הפיקדון

קיימות ארבע אפשרויות להבטחת השבת כספי הפיקדון:
1. ערבות בנקאית
2. ביטוח בחוזה
3. העברת 40% מכספי הפיקדון לידי נאמן
4. רישום משכנתה מדרגה ראשונה לטובת הדייר
מפעיל הבית יציע לדייר את אחת מן הבטוחות על פי החלטתו.
הדייר יישא ב-80% מעלות הבטוחה.
הדייר רשאי לוותר על קבלת הבטוחה, או חלקה, במסלול דמי כניסה – כל עוד יש יתרת פיקדון.

הצמדת כספי הפיקדון

כספי הפיקדון יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בלבד.
במקרים שבהם הפיקדון צמוד דולר – במועד כניסת החוק לתוקף (3/12/12) התבצע שערוך של יתרת הפיקדון מדולר לשקלים ומיום זה תוצמד היתרה למדד.

מגורי מטפל

לדייר הזכות להלין מטפל בדירתו, באחריותו ובמימונו, בכפוף לכמה תנאים:
קבלת אישור הבית, אחרי שהוועדה המקצועית של הבית או רשות המדינה אישרו קיומו של צורך רפואי או תפקודי במטפל.
הדירה מותאמת למגורי אדם נוסף.
כל העסקה של מטפל צריכה להיעשות על פי החוק.

צוות רב-מקצועי

החוק מחייב את בית דיור המוגן למנות צוות רב-מקצועי המורכב מרופא, עובד סוציאלי ואחות.
בית הדיור המוגן רשאי להתנות קבלת אדם כדייר לבית, באישור הצוות הרב-מקצועי כי הוא מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים ולנהל את חייו, גם אם ניתן לו סיוע חלקי. הצוות הרב-מקצועי מוסמך לקבוע כי בשל מצבו הבריאותי של הדייר צריך להעבירו מדירתו לטובתו או לטובת שאר הדיירים.

זכויות הדיירים

הדייר זכאי לנהל את חייו בבית בדיור המוגן בדרך הנראית לו כל עוד לא יפריע לאחרים ולא יפר את כללי ההתנהגות בבית הדיור המוגן.
הדייר זכאי לתקשר עם כל עובד של בית הדיור, כל עוד העובד לא התנגד לכך.

מחלקה סיעודית

בבתי דיור מוגן שבהם 250 דירות ויותר קיימת חובת הקמת מחלקה סיעודית או הסדר עם מחלקה סיעודית שנמצאת בסמיכות לדיור המוגן.

פינוי דייר מדירתו

רק אם יתקיימו הנסיבות שמופרטות בחוק ניתן לפנות דייר מדירתו:
הדייר הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה (לדוגמה, לא העביר תשלומים במועד).
בית המשפט החליט על ביטול ההסכם בהתאם לתנאי ההסכם.
בשל מצב בריאותו של הדייר לפי קביעת הצוות המקצועי (רופא, אחות, עו"ס).
החלטת בית משפט לפירוק במכירת הנכס (אחרי מציאת דיור חלופי לדיירים).
ההסכם בוטל על ידי אחד מהצדדים בתוך תקופת הניסיון, או על ידי הדייר בתום תקופת הניסיון.

ועד דיירים

דיירים רשאים למנות נציגות מטעמם.
תפקיד הוועד לשמש נציג של הדיירים בנושאים המשותפים להם, כלפי בית הדיור המוגן, רשויות המדינה וגופים נוספים.
הוועד לא מוסמך, מכוח החוק, לייצג את הדיירים בהליך משפטי ולהתקשר בהסכמים בשם הדיירים.

העסקת עובדים באמצעות הבית או באמצעות הדייר

עובד בית הדיור המוגן שנמצא במגע ישיר ומתמשך עם הדיירים יאושר על ידי הממונה על בתי הדיור המוגן מטעם משרד הרווחה.
דייר רשאי להתקשר עם נותן שירות (לדוגמה אנשי ניקיון, איש תחזוקה). עליו להודיע על כך לבית והבית רשאי להתנגד.
התנגדות הבית להעסקת נותן שירות ע"י הדייר – רק מטעמים סבירים.

השלכות על הסכמים קיימים

רוב סעיפי החוק חלים גם על ההסכמים שנקשרו לפני כניסתו לתוקף.

כתבות מגזין נוספות שיעניינו אותך

דיור מוגן מומלץ: כך תדעו איך לבחור בדיור המוגן המתאים לכם ביותר

דיור מוגן הפך לאופציה אטרקטיבית ביותר עבור אוכלוסיית גיל הזהב בזכות סביבת מגורים מוגנת ובטוחה, מגוון רחב של פעילויות פנאי, תרבות וספורט, קהילה חברתית איתנה, שירותים רפואיים צמודים ואבטחה 24/7. כיום יש מגוון גדול של בתי דיור מוגן בארץ, כך שאפשרויות הבחירה רבות וההתלבטויות לא מעטות. לכן, ועל מנת לסייע לכם להגיע להחלטה הנכונה, במאמר […]

דיירי האחוזות מספרים על החיים בהן

צפו בדיירי אחוזות רובינשטיין מספרים על המעבר לאחוזות ועל החיים בהן >>

הטריקים והשטיקים במחירי דיור מוגן

עוברים לדיור מוגן? חשוב מאוד שתשימו לב לכל הסעיפים בחוזה המעבר  לאחר שהחלטתם לעבור לבית דיור מוגן, תקבלו לידיכם את הסכם הכניסה לבית. מטבע הדברים, כשמדובר במעבר לבית חדש המעניק מגוון גדול של שירותים, חוזה דיור מוגן הינו מפורט ומורכב.  ישנם הבדלים משמעותיים בין החוזים של רשתות הדיור המוגן השונות שמתבטאים בסופו של דבר במחיר […]

מתעניינים באחת מאחוזות רובינשטיין?

מתעניינים באחת מאחוזות רובינשטיין?

השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם!
ניתן ליצור קשר גם בטלפון 076-599-6619


  בלחיצה על "שליחה" אני מאשר/ת כי קראתי את התקנון וכי הפרטים שמסרתי יכללו במאגר המידע של אחוזות רובינשטיין בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה

  background Call us
  Accessibility

  FEEDBACK

  Description

  Accessibility

  Accessibility Statement

  array(0) { }