טוען...

הינך גולש/ת באתר אחוזות רובינשטיין, הכולל את אחוזת פולג, אחוזת ראשונים, אחוזת בית הכרם ואחוזת צהלה ו/או כל אחוזה שונה או נוספת (להלן: “האתר“) של חברת א.א. רובינשטיין נכסי דיור מוגן בע”מ, מרחוב מנחם בגין 37, תל אביב (להלן: “החברה“). השימוש באתר, כפוף לכל תנאי השימוש והפרטיות המפורטים במסמך זה (להלן: “תנאי שימוש“). כל שימוש אשר הינך עושה באתר, ייחשב להסכמה מצדך, לכל התנאים האמורים, ללא הגבלה ו/או הסתייגות. מובהר כי, תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש באתר ו/או עושה שימוש ו/או צופה באתר (להלן: “משתמש“) ובמידע האמור בו. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
תנאי השימוש חלים על כל שימוש או כניסה לאתר, בכל צורה שהיא, לרבות באמצעות מכשיר סלולרי, מחשב או כל טכנולוגיה אחרת. מאחר שתנאי השימוש הם הסכם משפטי מחייב, מומלץ כי תקרא אותם בעיון.
כניסתך לאתר מהווה אישור לכך שקראת הסכם זה והסכמת להיות כפוף לו. אתה מצהיר ומתחייב כי הנך כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה. אם הנך משתמש בשירותים מטעמו של צד שלישי, הנך מצהיר כי הנך מוסמך לפעול בשמו של הצד השלישי ולאשר את הסכמתו לתנאים אלה. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר או להשתמש בשירותיו.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בכל עת, ובמקרה זה התנאים המעודכנים יופיעו באתר. אם תמשיך להשתמש בשירותים לאחר מועד כניסתם לתוקף של השינוי כאמור, הדבר יהווה הסכמה מטעמך לתנאי השימוש המעודכנים.

1. כללי
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בתוכו ובאתרי האחוזות השונות, לרבות הנתונים, הטקסט, השרטוטים, ההדמיות, המצגות, התוכנות, הצלילים, התצלומים, הגרפיקה, סרטוני וידאו, הודעות, עיצוב או חזות של האחוזות מבפנים ומבחוץ ו/או סביבתם, דירות בפנים ובחוץ, המגדלים ומבני מגורים ו/או סביבתם ופיתוחה ו/או כל חומר אחר המופיע באתר (להלן: “התוכן“), מוצע לציבור ולגולשים כמות שהוא (AS IS) ולהמחשה בלבד. החברה אינה אחראית ו/או מתחייבת כי התוכן יהיה שלם, ו/או מתאים ו/או נכון ו/או מדויק עבור המשתמש ואינה מתחייבת כי הפרטים המתוארים והמוצגים בתוכן, יהיו אכן בפועל כפי שהינם מוצגים באתר ובתוכן. יתכן ובתוכן נפלו ו/או יפלו טעויות טכניות ו/או אחרות. מובהר כי, התוכן הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות ותיאוריות בלבד, לצורכי הדגמה, תדמית והמחשה בלבד וכי אינו מהווה התחייבות ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו ועל כן מסכים הגולש כי כל הסתמכות על התוכן נעשה על פי שיקול דעתו בלבד ובאחריותו הבלעדית. יתכן ומקורות של חלק מהתוכן יהיה בצדדים שלישיים או יישומו תלוי בצדדים שלישיים ואין על החברה כל אחריות ו/או התחייבות לגבי תוכן זה. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הקיים במסמכים הרשמיים של החברה, לרבות בחוזי מכר הדירות של החברה ו/או כל מסמך רשמי אחר של החברה, יגבר מידע זה על התוכן המופיע באתר.

2. עדכונים ושינויים
החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה מראש, לערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או בתוכן וכן בכל דבר הקשור באתר ובתפעולו וכן להפסיק את פעילותו ו/או את פעילות חלקים ממנו ללא כל הודעה מוקדמת. לחברה שיקול הדעת הבלעדי והזכות להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו וכן להגביל גישה לאתר או לחלקים ממנו, ללא כל הודעה מוקדמת.

3. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור
הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר או בתוכן לשום מטרה בלתי חוקית או אסורה, על פי התנאים הכלולים בתנאי השימוש ו/או על פי כל דין. חל איסור כולל על העלאת כל תוכן על גבי האתר ו/או הצגתו בכל אתר אחר ו/או בסמוך לתוכן אחר, לרבות תוכן לא חוקי, תוכן המוגן בזכויות יוצרים, תוכן המוציא דיבה או לשון הרע, תוכן המפר זכויות של צד שלישי, וכן חל איסור כולל על ביצוע פעולות אסורות שיש מניעה לעשותן על פי הסכם ו/או דין.

4. חובות המשתמש
כל שימוש באתר, מעיד באופן בלתי חוזר על הסכמת המשתמש והתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:
4.1 המשתמש מסכים ומקבל את כל האמור בתנאי השימוש.
4.2 המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה אשר עלולה לגרום לאי תקינות האתר לרבות הטמעת וירוסים, תוכנות ריגול ומעקב, סוסים טרויאנים, תולעים ו/או כל תוכנה אחרת אשר עלולה לפגוע במערכות המחשב ו/או לתקינות האתר.
4.3 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן המופיע בו.
4.4 המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם ו/או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.
4.5 המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מתנאי השימוש ו/או מהשימוש שלו באתר.

5. קניין רוחני
5.1 כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המותגים, הפטנטים, סודות מסחריים, מדגמים וכולי, באתר ובתוכן, לרבות אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (כולל רשימות השירותים ותיאור השירותים), קוד המחשב של האתר, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול ו/או קשור באתר ובהפעלתו וזאת אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו, הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. אין לעשות כל שימוש בזכויות אלה, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה.
5.2 אין לשנות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, לשדר, להעביר, למכור, להשכיר, להלוות או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.
5.3 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר לשירותים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים.
5.4 החברה איננה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהו באתר או בסביבתו.
5.5 אין לעשות שימוש מסחרי ו/או כל שימוש אחר ואין הציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“Deep Link”), אלא בהסכמת החברה.
5.6 אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.

6. קישורים (Links)
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים, אשר אינם מופעלים על ידי החברה. מובהר כי אין לחברה כל אחריות בנוגע לאתרים חיצוניים אלו ואין היא נושאת בכל אחריות לגבי התכנים המופיעים בהם. החברה אינה אחראית לתקינות קישורים אלו או ליעד אליהם הם מקשרים. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או להסיר קישורים לאתר ללא כל הודעה מוקדמת.

7. הגבלת אחריות
7.1 תיתכן אפשרות שבאתר נפלו ו/או יפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות ו/או אי דיוקים, וזאת על אף שהחברה עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר.
7.2 החברה לא תהא אחראית לשום נזק, הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה.
7.3 ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, והחברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.
7.4 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם יתכנו תקלות אשר אינן בשליטת החברה ו/או הנובעות מכוח עליון והחברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר.
7.5 החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום אופן ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, שיגרמו מכל סיבה שהיא.
7.6 רישומי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
7.7 החברה אינה מתחייבת כי האתר יתנהל בלא הפסקות וללא תקלות וכי יהיה חסין מפני נזקים, עיכובים, תקלות או כשלים אשר מקורם, בין היתר, בחומרה או בתוכנה אצל החברה ו/או מי מטעמה, או תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת, ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
7.8 למען הסר ספק יובהר, כי החברה לא תחויב בכל מקרה על-ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל-פה של עובדי החברה ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על-ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על-פי האמור במפורש בתנאי שימוש אלה.
7.9 המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש ו/או תחשוד כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור.
7.10 החברה ו/או מי מבעליה ו/או ממנהליה ו/או מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר באשר הוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
7.11 החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או על ידי כל גורם שאין לה שליטה עליו.

8. סודיות
החברה תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר ומדובר ברשת האינטרנט, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי החברה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

9. כללי
החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור, באתר.
המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

אם ייקבע על-ידי רשות ו/או ערכאה מוסמכת, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

בשאלות נוספות או בבעיות הקשורות לאתר, יש לפנות לכתובת המייל: [email protected]

מתעניינים באחת מאחוזות רובינשטיין?

מתעניינים באחת מאחוזות רובינשטיין?

השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם!
ניתן ליצור קשר גם בטלפון 076-599-6619


  בלחיצה על "שליחה" אני מאשר/ת כי קראתי את התקנון וכי הפרטים שמסרתי יכללו במאגר המידע של אחוזות רובינשטיין בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה

  background Call us
  Accessibility

  FEEDBACK

  Description

  Accessibility

  Accessibility Statement

  array(0) { }